Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Søndre Kajgade 14,9500 Hobro -  Postadresse:  Hobro Museum,Vestergade 23 - 9500 Hobro - Tlf. +45 9982 4170>

Lystfartøjsmuseet

Kommende arrangementer

Historisk Forening for Nordjylland

 

 

 

 

Kommende arrangementer

 

Nyt Vendsyssel Teater

Forårstur den 3. juni 2018
Forårsturen går i år til Vendsyssel. Her skal vi besøge Mølleriet og Bageriet Aurion, Vendsyssels Teater og Vendsyssel historiske Museum. Endvidere besøges Vennebjerg Kirke, der ligger på Klangshøj med en storslået udsigt over Vesterhavskysten.
Tilmelding ved henvendelse til kassereren, Peter Væversted Pedersen, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

 

Römisch-Germanisches Museum Sensommertur den 6.-9. september 2018
Bestyrelsen planlægger en firedagestur til Det romerske Germanien med direktør for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Nørbach, som rejseleder. På turen besøges bl.a. Det romerske Museum i Køln og dets næsten-nabo: Kølnerdomen. Desuden besøges museer og fundsteder, som belyser Romerrigets forgæves forsøg på at ekspandere fra Rhinen i retning mod Elben.
Turens pris incl. entréer og helpension er 4.850 kr. pr. person i delt dobbeltværelse.
Turens detaljerede program og tilmeldingsblanket fås ved henvendelse til kassereren, Peter Væversted Pedersen, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .
Sidste frist for tilmelding og indbetaling af depostium 1.200 kr. pr. person er 4. april 2018.

Links

Historisk Forening for Nordjylland

 

 

 

 

Links til beslægtede foreninger

www.histsamf.dk
Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred

www.jyskarkaeologiskselskab.dk/jas_nordjylland.html
Jysk Arkæologisk Selskab, Nordjylland

www.halshistorie.dk
Museumsforeningen for Hals Kommune

www.aalborgshistorie.dk
Selskabet for Aalborgs Historie

www.nordmus.dk
Nordjyllands Historiske Museum, herunder museets øvrige samarbejdende foreninger:

Foreningens love

Historisk Forening for Nordjylland

 

 

 

 

Foreningens love

 

FORENINGENS LOVE, OPRINDELIGT VEDTAGET PÅ DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING DEN 7. FEBRUAR 1938 OG SENEST REVIDERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. APRIL 1983:

§1
Foreningens navn er KULTURHISTORISK FORENING FOR NORDJYLLAND.

§2
Foreningens formål er at udbrede kendskab til kulturhistorie.
Foreningen har til opgave at tilrettelægge møder, ekskursioner mv., som kan tjene nævnte formål.
I forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling skal der tillige holdes et medlemsmøde med foredrag om et kulturhistorisk emne.

§3
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling holdes i april og skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent. Bestyrelsesmedlemmer og foreningens revisorer kan ikke vælges til posten.
b. Beretning ved formanden.
c. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
d. Indkomne forslag. Forslag skal være indleveret skriftligt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.
e. Fastsættelse af kontingent.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
g. Valg af revisor og suppleant.
h. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig, motiveret opfordring fra mindst 20 medlemmer.

§4
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år, idet der årligt afgår hhv. 3 og 4 medlemmer efter tur.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§5
Lovændringer kan vedtages med simpel majoritet på den ordinære generalforsamling.
Forslag til lovændringer skal være formanden i hænde senest 21. marts for at kunne fremlægges på generalforsamlingen samme år.

§6
Alle arrangementer averteres ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

§7
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§8
Regnskabsåret er kalenderåret.

§9
Foreningen kan opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på en ordinær generalforsamling samt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som tidligst må afholdes 1 måned efter den ordinære.
Den afsluttende generalforsamling disponerer over foreningens eventuelle formue.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 1983.

Bestyrelsen

Historisk Forening for Nordjylland

 

 

 

 

Bestyrelsen og dens poster

Indmeldelse: 

Anni Vestenbæk
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 2679 7078

 

Kontakt i øvrigt: 

Claus Jensen
Strandgade 3 A, 9240 Nibe
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
Telefon: 2219 6745

 

Bestyrelsen:

Anni Vestenbæk har efter årelang tro tjeneste ønsket at fratræde som kasserer (men modtager stadig indmeldelser). Ny kasserer er Peter Væversted Pedersen.

Hans Henrik Lauritzen
Ordførende formand og medlem af Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab

Claus Jensen
Stedfortrædende formand

Flemming Nielsen 
Sekretær 

Peter Væversted Pedersen
Kasserer

Anni Vestenbæk
Suppleant for Leif Sondrup – Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab

Leif Sondrup
Medlem af Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab. Formand for museets bestyrelse.

Arne Rasmussen

Elisabeth Borberg
Suppleant

Peter Reinau
Suppleant

Inge Leth Jørgensen
Revisor

Lars Borberg
Revisorsuppleant

Indmeldelse

Indmeldelse

Kulturhistorisk Forening for Nordjylland

Indmeldelse i Kulturhistorisk Forening for Nordjylland sker ved henvendelse til foreningens kasserer:

Anni Vestenbæk
Augustvej 11
9270 Klarup
telefon: 26797078
e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lystfartøjsmuseet :

 

Adresse:

Lystfartøjsmuseet

Søndre Kajgade 14
9500 Hobro
Telefon: 31 99 41 77
 
Postadresse
Hobro Museum
Vestergade 23
9500 Hobro
Telefon: 99 82 41 70

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.