Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

19. juni 2018

Penge til undersøgelser af fortidsminder

To hustomter og en vikingegravplads kan nu undersøges nærmere

Nordjyllands Historiske Museum har netop fået 352.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens såkaldte pulje vedr. dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. Bevillingen er fordelt på tre projekter, hvor arkæologer nu skal undersøge en række fortidsminder nærmere. Det drejer sig om en gravplads vikingtiden fundet ved Fjeldsted ved Mariager, om en hustomt ved Skørping, hvor man fandt en møntskat, og om en hustomt fra ældre jernalder ved Hornsgård nær Barmer.

Når der er tale om væsentlige fortidsminder yder Slots- og Kulturstyrelsen tilskud til undersøgelser i forbindelse med dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. Styrelsen modtager hvert år ansøgninger for gennemsnitlig 10 mio. kroner, hvoraf 3,6 mio. kroner bevilliges til undersøgelser af truede lokaliteter. Det er disse penge, Nordjyllands Historiske Museum har søgt og fået del i.

 

Smykker fra vikingetiden

Rasmus Gregersen fra Fjeldsted fandt i september 2015 dette smykkesæt med metaldetektor. Det viste sig at stamme fra en gravplads fra vikingetiden, og nu har Nordjyllands Historiske Museum søgt og fået 90.000 kr. til at undersøge resten af gravpladsen. Sættet består af to ovale skålspænder og et ligearmet spænde og kan dateres til første halvdel af 800 tallet.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum).

 

Gravplads fra vikingetiden

Det første af de tre lokaliteter er Fjelsted ved Mariager. 
Museet fik i september 2015 indleveret et smykkesæt bestående af to skålspænder og et ligearmet spænde fundet med metaldetektor. Ved en efterfølgende undersøgelse viste området sig at gemme på en lille gravplads fra vikingetid med mindst 11 grave.

Baseret på gravgaver fra de undersøgte grave, kunne arkæologerne datere gravpladsen til ældre vikingetid.
Der er fundet ravperler, jernknive, hvæssesten, diverse spænder, nåle, halvkuglekar, muligt skrin (mange jernbeslag), bronzearmringe, to skålspænder samt det overfornævnte detektorfundne smykkesæt.

400 m sydøst for gravpladsen ligger den samtidige boplads. Lokaliteten er særdeles interessant set i forhold til den nære beliggenhed til trælleborgen Fyrkat samt de mange runesten, der findes i området.
Museet har fået 90.000 kr. til at undersøge den resterende del af gravpladsen.

   

 

møntskat

I foråret 2017 fandt en detektorfører en møntskat ved Horsens Byvej i Skørping. Kort efter rykkede Nordjyllands Historiske Museum ud og foretog en mindre undersøgelse. Nu har museet søgt og fået penge til en nærmere undersøgelse af området og håber, den vil fortælle endnu mere om den boplads, hvor skattens ejermand levede.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum).

 

Hustomt gemte på møntskat

Den anden lokalitet, museet får penge til at undersøge nærmere, er Horsens Byvej i Skørping, hvor en lokal detektorfører i foråret 2017 fandt flere 1000-tals sølvmønter i området. Han kontakte Nordjyllands Historiske Museum, som instruerede ham i, hvordan han skulle søge videre, og efter en uge havde han lokaliseret nedlæggelsesstedet.

Museet rykkede derfor ud til en mindre egenfinansieret undersøgelse, hvor et præparat med den sidste intakte del af skatten blev hjemtaget. Museet har efterfølgende forestået en registrering af de 227 sølvmønter. Skatten er foreløbigt dateret til 1050’erne. Møntskatten var nedgravet i en hustomt. I samme område lå mindst to yderligere treskibede bygninger og mindst fire grubehuse. Pladsen er ikke afgrænset, og terrænet indikerer, at der gemmer sig en større boplads på plateauet nord og vest for de fundne anlæg.

Museet har fået kr. 162.500 til at undersøge området omkring hustomten, hvori møntskatten blev fundet, så skatten kan sættes ind i en større sammenhæng.

   

 

Jernalderhus

Det begyndte med et luftfoto af nogle marker, som viste spor efter grubehuse. De efterfølgende udgravninger viste, at der også var tale om delvist nedgravede langhuse fra yngre førromersk jernalder (ca. 200 f.Kr). Denne type huse rummer generelt et stort forskningspotentiale, men er samtidig tidskrævende at undersøge. Nu har Nordjyllands Historiske Museum søgt og fået 100.000 kr. til at færdiggøre undersøgelsen af denne hustomt fra ældre jernalder. På billedet ses en stald med spor efter båseskillerum.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum).

 

Hustomt fra ældre jernalder

Den tredje lokation, museet kigger nærmere på, ligger ved gården Hornsgård nær Barmer. Her afslørede luftfoto af en af gårdens marker, at der havde ligget mere end 50 tætliggende grubehuse på den sydlige del af en større bakketop. Ved yderligere - mindre - undersøgelser fremkom en del spredte stolpehuller og andre anlægsspor samt to bevarede lergulve, som formodes at stamme fra langhuse. Da lergulvene var stærkt dyrkningstruede, fik museet i 2017 midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til en mindre udgravning.

Da udgravningsfeltet blev åbnet, stod det klart, at der var tale om delvist nedgravede langhuse fra yngre førromersk jernalder (ca. 200 f.Kr.). Husene er 18 m lange og 5 m brede med rester af indgangsbrolægning og et stensat ildsted, der endnu var intakt. Staldenden var forsænket 15 cm i forhold til lergulvet i husets beboelsesdel. Stalden rummede tillige tydelige båseskillerum

Denne type huse rummer generelt et stort forskningspotentiale, men er samtidig tidskrævende at undersøge. Nu har museet har fået 100.000 kr. til at færdiggøre undersøgelsen af denne hustomt fra ældre jernalder.

 

 

 

31. maj 2018

Åben udgravning 2 web

Åben udgravning i Aalborg Øst

Lørdag 9. juni kl. kl. 10-15

Gratis arrangement

Der er aktiviteter for både store og små – og lidt godt til ganen til alle, når bygherre A. Enggaard A/S og arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum sammen inviterer til åbent hus på den store jernalderudgravning i Sdr. Tranders. Her skal Enggaard sammen med PKA opføre 300 nye boliger.

Arkæologerne vil dagen igennem lave rundvisninger på udgravningen, vise fund frem og fortælle om alt fra huskonstruktioner og begravelsesritualer til udgravningsteknikker og områdets kulturhistorie, så publikum får et godt indblik i, hvordan man levede, og hvordan man begravede de døde i området omkring Sdr. Tranders i århundrederne omkring Kristi fødsel (500 f.Kr. til 200 e. Kr.)

Bygherre A. Enggaard A/S stiller telte op, hvor man kan møde arkitekter og planlæggere og høre mere om de 300 ny boliger, der opføres på området. Bygherre har i samarbejde med museets arkæologer købt en udstillingscontainer, som – ikke bare lørdag 9. juni – men i hele byggeperioden vil formidle nyt om såvel byggeri som arkæologi.

Også for børn

Man kan roligt tage hele familien med, for der er også masser af aktiviteter for børn denne lørdag. Enggaard stiller små gravemaskiner op, og museet arrangerer metaldetektorjagt og mulighed for at solde – det vil sige skylle og si jordklumper, så selv de mindste fund bliver opdaget. Skulle man blive sulten af anstrengelserne, er der pølser og sodavand til alle.

Allerede nu er der fundet både dyre- og menneskeknogler, potteskår, redskaber og smykker på udgravningen, og disse fund vises også frem på dagen.

Fri entré / ingen tilmelding.

Husk praktisk fodtøj.

Mødested: Skurvognene ved James Tobins Alle, 9220 Aalborg Øst. (Over for Fakta)
Bus 12 kører fra Aalborg Busterminal til James Tobins Alle.

 

 

 

9. april 2018

Unikke jernalderbopladser afdækkes

To store udgravninger sydøst for Aalborg er netop gået i gang

I løbet af de næste 14 dage vil op mod 20 arkæologer fordele sig på to store udgravninger lidt sydøst for Aalborg. For Nordjyllands Historiske Museums vedkommende er der tale om de største udgravninger i mere end 20 år, og der er store forventninger om at gøre gode fund. De to udgravninger ligger med få
kilometers mellemrum, og de kan føje ny, væsentlig viden til historien om Aalborg i jernalderen.

Det har museets arkæologer allerede fået bekræftet fra tidligere udgravninger i området. Gennem de seneste 20 år er markerne øst og vest for Sdr. Tranders forvandlet til en del af Aalborg, og forud for anlægsarbejdet har museet løbende gennemført mange små og store arkæologiske udgravninger i området.
Byudvikling har således afdækket store dele af jernalderens kulturhistoriske landskab.

I de kommende måneder udgraver Nordjyllands Historiske Museum resterne af to store landsbyer fra ældre jernalder (500 f.Kr. – 200 e.Kr), som hver har haft ca. 15 samtidige gårde. Den ene boplads skal udgraves i forbindelse med opførelsen af det nye Universitetshospital, mens den anden udgravning foregår
få kilometer længere mod vest i forbindelse med nye byggemodninger ved Da Vinci Parken.

Landsbyer for 2000 år siden
For mere end 2.000 år siden var området omkring Limfjorden tæt bebygget, og jernalderens landsbyer lå med få kilometers mellemrum på de kridtøer, der stak op i landskabet, og som var omgivet af store engarealer. De vidtstrakte enge var tidligere havområder, der gennem årtusinders landhævning nu lå som
store sammenhængende flader, der muliggjorde et stort husdyrhold på bopladserne.

Udgravningerne af de velbevarede landsbyer sydøst for Aalborg ved Gigantium, Da Vinci Parken samt ved det nye universitetshospital giver et enestående indblik ind i dagliglivet i jernalderen, og affalds-lagene fra landsbyerne rummer store mængder af velbevarede dyreknogler, som ved analyser giver et unikt indblik i
levevilkårene i jernalderen. Flere af jernalderhuse er også yderst velbevarede, hvor husenes ildsteder, kridtgulve og stenlægninger er bevaret. Det skyldes primært, at et dækkende kulturlag har beskyttet husene mod moderne nedpløjning. Ikke kun på nationalt plan, men også på internationalt plan er husene således blandt de bedst bevarede bygninger fra forhistorien, hvor arkæologerne har mulighed for at nærstudere konstruktionsdetaljer og byggeskikke.

Sygehusudgravningen
Tilbage i 2014-15 undersøgte museet store dele af en landsby fra ældre jernalder i forbindelse med anlæggelsen af det nye universitetshospital. Udgravningen var yderst omfattende og gav afgørende ny viden om levevilkårene i Nordjylland for ca. 2.000 år siden. Pga. kridt- og kulturlag er husene meget velbevarede, ligesom der findes et stort knoglemateriale, der bl.a. belyser husdyrhold på bopladsen. Som et kuriosum kan nævnes, at Danmarkshistoriens første katteknogler stammer fra denne boplads. Dertil kommer sten- og træbyggede kældre, en smedje, et brolagt vejforløb samt en såkaldt fægyde fra jernalderen - en vej, der har forbundet landsbyen og de omgivende engarealer.

Det nye udgravningsfelt, hvor arkæologerne kommer til at grave de kommende seks måneder, ligger umiddelbart nord for 2014- og 2015-undersøgelsen, hvor bebyggelseskoncentrationen skønnes at være størst og kulturlagene mest massive. Den kommende udgravning vil givetvis nuancere vores opfattelse af boliger, levevis og husdyrbrug i jernalderens Nordjylland. Derudover forventer arkæologerne, at udgravningerne kan give et nærmere indblik i strukturerne bag den sociale og rumlige organisering i en landsby fra anlæggelses- til nedlægningsfase - herunder bl.a. opdeling i parceller, vejforløb og fællesarealer. 

 

Sygehusudgravning etape 1 2014

Tilbage i 2014-15 undersøgte Nordjyllands Historiske Museum store dele af en landsby fra ældre jernalder i
forbindelse med anlæggelsen af det nye universitetshospital. Udgravningen var yderst omfattende
og gav afgørende ny viden om levevilkårene i Nordjylland for ca. 2.000 år siden. Her er det kridtgulve og
stenlægninger, der afrenses og registreres.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

James Tobins allé
Mellem Gigantium og Sdr. Tranders undersøgte Nordjyllands Historiske Museum i 2005 forud for anlæggelsen af DaVinci-parken den vestlige del af en større jernalderboplads. Med nye byggemodninger i området vil A. Enggaard A/S nu berøre den østlige del af denne boplads. Her har veloverståede forundersøgelser afsløret omfattende kulturlag med indlejrede kridtgulve, stenlægninger, ildsteder og andre konstruktionsspor lavet af kridt. Den massive brug af kridt som
bygningsmateriale gør, at især kulturlaget har meget gode bevaringsforhold for knogler. Arealmæssigt udgør jernalderlandsbyen cirka 7½ fodboldbane, og udgravningen, som vil løbe over de næste par år, vil være en af de største i museets historie.

Sydøstligt i det store fundområde er der fundet en mindre gravplads fra yngre romersk jernalder / ældre germansk jernalder. Denne gravplads er fra samme tid som en stor landsby, der blev undersøgt vest for Sdr. Tranders. Landsbyudgravningen tolkes som en ældre udgave af Sdr. Tranders, og med de kommende
udgravninger kan Sdr. Tranders historie føres 2.000 år tilbage.

De kommende måneder vil museet løbende dele fund og beretninger fra udgravningerne med publikum – blandt andet i form af nyhedsbreve, åbne udgravninger og facebook-opdateringer på museets seneste side ”Arkæologi Nordjyllands Historiske Museum”.

 

Sdr Tranders III opstart 2018

Nu er arkæologerne gået i gang med udgravningerne ved Tranders Høje. Her skal A. Enggaard A/S i løbet af
de næste par år opføre nye huse, men inden skal museets arkæologer registrere resterne de gamle huse fra
jernalderen som ligger lige under den nuværende markoverflade.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

 

 

 

23. november 2017

Jernalderlandsby fundet ved Støvring Ådale

Arkæologiske udgravninger giver ny viden om Støvring bys oprindelse.

Støvring har vokseværk mod øst. Derfor har arkæologer ved Nordjyllands Historiske Museum i disse dage travlt med at færdiggøre en større arkæologisk udgravning af en jernalderlandsby i den østlige del af byen mellem Kronhjorten og Kærvej. En udgravning, der er med til at bekræfte, at der har været bosættelser ved Støvring Ådale i oldtiden, og at selve landsbyen Støvring således har rødder langt tilbage i tid.

Hvis man spoler tiden tilbage til førromersk jernalder (500 f.Kr. til år 0), lå der en lille landsby bestående af tre til fire gårde i det område, der i dag ligger mellem Kronhjorten og Kærvej i det østlige Støvring. Det afslører aktuelle udgravninger i området foretaget af arkæologer ved Nordjyllands Historiske Museum.

Sammenholdt med tidligere udgravninger tegner det et billede af, at der har været en mere eller mindre kontinuerlig bosættelse ved Støvring Ådale langt tilbage i tiden, og at selve landsbyen Støvring måske allerede blev grundlagt i den tidlige jernalder eller endnu tidligere, forklarer Torben Sarauw, museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

De aktuelle udgravningerne har afdækket tre til fire gårde hver bestående af et hovedhus, et såkaldt treskibet langhus, samt en eller to mindre bygninger, der formodentlig har fungeret som økonomibygning af en art. Husene har været omgivet af et hegn, der har markeret selve gårdstoften.

Dette hegn er et udsædvanligt træk for området, som peger på forbindelser længere mod syd i Jylland. I Østjylland ses sådanne individuelt indhegnede gårde fra denne periode noget oftere. Først længere op i tiden bliver det mere almindeligt, at gårde er individuelt indhegnede også i det nordjyske.

 

Jernaldergrave i Støvring Ådale   Jernaldergrave i Støvring Ådale

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har fundet flere jernaldergrave under en udgravning i Støvring Ådale.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

De nyligt opdagede jernaldergraver mellem Kronhjorten og Kærvej i det østlige Støvring indeholder blandt andet flere lerkar og spor efter jerngenstande.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

Jernaldergrave fundet tæt ved

Fund af genstande i forbindelse med husene er ret få, men gravfund tæt derved tyder ifølge Torben Sarauw på, at landsbyen måske også har eksisteret op i de første århundreder efter vor tidsregning.

Kun 130 meter syd for landsbyen har arkæologerne nemlig lokaliseret en mindre gravplads med fire jordfæstegrave fra første århundrede e.Kr. De fire grave ligger på en nordvest-sydøst orienteret række, hvilket ifølge arkæologerne betyder, at gravene sandsynligvis var markeret ved jordoverfladen, da de døde blev gravlagt. Gravene var dog ret simple, og de var blot gravet cirka en halv meter ned.

Arkæologerne har ikke fundet mange spor efter de døde, men som det var datidens skik, har de fået flere lerkar med sig, som formodentlig har indeholdt mad og drikke. Ud over lerkarrene var det sparsomt med fund i gravene. Den ene af de døde, formodentlig en kvinde, havde en lille tenvægt af keramik med sig i graven, og der er fundet enkelte genstande af jern. De var dog så ødelagte af rust, at det ikke umiddelbart har været muligt at bestemme, hvilke genstande der er tale om.

De beskedne gravfund viser ifølge Torben Sarauw, at de gravlagte var ganske almindelige personer i jernalderens samfund.

 

Støvring by kan være flere tusind år gammel

Nærmest parallelt med rækken af grave lå et langhus. Det er dog ikke samtidig med gravene, da i hvert fald en af dem lå i huset væglinje. At dømme ud fra langhusets konstruktion, vurderes det, at det hører til tiden efter gravpladsens brug – sandsynligvis slutningen af det 2. århundrede eller starten af det 3. århundrede e. Kr.

Opdagelsen af jernaldergårdene mellem Kronhjorten og Kærvej samt langhuset fra slutningen af det 2. århundrede a.Kr. er sammen med spredte fund af bosættelser fra blandt andet fra yngre bronzealder (1700 f.Kr. til 500 f.Kr.) og fra middelalderen (ca. år 1000 til 1536 e.Kr.) med til at underbygge antagelsen om, at der har boet mennesker kontinuerligt i dette område langt tilbage i tiden, og at Støvring by kan have rødder flere tusind år tilbage.

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum fortsætter med udgravningerne resten af november måned.

 

 

 

Tidligere artikler

Usædvanligt bronzealder-hus dukket op ved Arden

Flere vikingegrave er dukket op på mark ved Fjelsted

Arkæologiske udgravninger i Algade

Horsensskatten – sølvmønter dukker op af mulden

To særbevillinger til dyrkningstruede fortidsminder

Langhus og gravhøje fundet ved Støvring

Piloten fra det tyske fly identificeret

Fund fra udgravning i Aalborg udstilles

Fine fund fra Vingårdsgade udstilles

Årets top 10 i arkæologi 2016

Biskoppernes latrin

En middelalderlig ødekirkegård

Kraftig storm hjælper arkæologerne

Arkæologerne finder stenhus i Aalborg

Udgravning i Vingårdsgade

Område ved Sdr. Tranders har gravtyper fra flere historiske perioder

Arkæologer finder gode sild og latriner i Nibe

6 guldmønter fundet i Himmerland

Vikingesmykker fundet ved Mariager

To vældige oldtidshuse i Støvring

En havn i Maren Turis Gade

Maren Turis Gade

Besøg lægen og bliv klogere på fortiden

Fine fund fra vikingetiden midt i Aalborg

500 års gård-historie afdækket i Storvorde

Bronzefund er blevet til guld

Flere spændende fund ved huse i Nibe

Sensationelle fund fra bronzealderen

Fællesgrave fundet midt i Aalborg

Nyt fra udgravningerne på sygehusgrunden i Aalborg Øst

Flammer over Jammerbugten

Udgravningerne ved Universitetshospitalet i Aalborg Øst

En vestjyde i Nordjylland?

Undersøgelserne i forbindelse med Egnsplanvejen syd for Aalborg

Forundersøgelser forud for nyetablering af kloakledning mellem Hobro og Hadsund

Forhistorisk bebyggelse ved Terndrup

Sjælden valkyrie fundet ved Sønder Tranders

En 4000 år gammel flintdolk

Frejlev Møllegård

Museets arkæologer på skattejagt

Udgravning ved Pandrup

Sigsgård ved Jetsmark

Status for udgravningerne på sygehus-grunden i Aalborg Ø

Skagerak 4 - fortsat

2000-årig kvinde udgravet på sygehusgrunden i Aalborg Ø

Skagerak 4 - højspændt arkæologi

Danmarks Oldtid i Landskabet, Fyrkat

Fjernvarmeledning i Himmerland

Jernaldergårde ved Vester Hassing

Universitetshospitalet – Museets hidtil største feltarbejde 

Grusgravens hemmeligheder

Skeletgrave ved Mellemholm

Borremosefæstningen ved Aars renoveret

Halshugning ved Mellemholm?

Arkæologisk undersøgelse i Vesterbro 68

Udgravning omkring Vor Frue kirke i Aalborg, 2011 og 2012

Spændende gravfund ved Visborggård

Rig kvindegrav fra vikingetiden

Middelalderhuse i Korup

Arkæologiske undersøgelser ved Vor Frue Kirke, Aalborg

 

 

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.